پست های ارسال شده در آبان سال 1382

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   مهندسي؛ با ديدمهندسي قسمت‌يازدهم   مهندسي محيط‌زيست Environmental Engineering بخشي حياتي در علوم براي کاستن از اثرات ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 7 بازدید
ديسني مي‌دانست که شما نمي‌توانيد سرپرستي داشته‌باشيد که در اتاق‌عقبي سرشما دادمي‌زند و بعد به اتاق به‌اتاق ديگري رفته، لبخندزنان ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   آموزش گزارش‌نويسي مهندسي – 30 (آخرين قسمت) بخش‌هفتم، بازبيني گزارش   به عنوان پايان بخش مبحث ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 8 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   قوانين طلايي مديريت‌پروژه - 4 فرهنگ مديريت‌پروژه – 1 +12   قانون دهم: افراد را ازآنچه ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 7 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   قوانين طلايي مديريت‌پروژه - 3 فرهنگ مديريت‌پروژه – 12   قانون هفتم: نقش افراد را به‌خاطر ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 8 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   مهندسي؛ با ديدمهندسي قسمت‌دهم   مهندسي مکانيک Mechanical Engineering شاخه‌ي گسترده‌اي از علم که با حل مسائل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   قوانين طلايي مديريت‌پروژه - 2 فرهنگ مديريت‌پروژه – 11     قانون چهارم: ميزان منابع موردنياز، انسان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   قوانين طلايي مديريت‌پروژه - 1 فرهنگ مديريت‌پروژه – 10   قوانين بازي پروژه پيش‌از آن‌كه محكوم به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> آموزش گزارش‌نويسي مهندسي – 29 بخش هفتم، بازبيني گزارش   بازبيني‌گزارش، فرآيندي است که در آن ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 8 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   فازهای مديريت‌پروژه فرهنگ مديريت‌پروژه – 9   پروژه را از ديد مراحل شكل‌گيري و اجرا به ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 7 بازدید
هرجا تكنولوژي جديدي ظهورمي‌كند، براي ايجاد تعادل، بايد ميزان تماس‌انساني تقويت‌شود، درغيراين صورت، آن تكنولوژي پذيرفته‌نمي‌شود. هرچه تكنولوژي عالي‌تر باشد، ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   آموزش گزارش‌نويسي مهندسي - 28 بخش‌ششم، بخش‌پاياني گزارش   صفحه‌ي مستندسازي گزارش RDP چگونه مي‌توان دربين گزارش‌هايي كه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   دلايل شكست‌پروژه‌ها فرهنگ مديريت‌پروژه – 8   محدوده محدوده، Scope، اندازه‌ي پروژه را بيان‌مي‌كند، اين‌كه چه‌چيزي و ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 7 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   مهندسي؛ با ديدمهندسي قسمت‌نهم   مهندسي مواد Materials science and Engineering اين شاخه‌ي علم با مطالعه روي ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 7 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   توان مديريت‌پروژه فرهنگ مديريت‌پروژه – 7   همان‌گونه كه در شماره‌هاي قبل بيان‌شد،‌ مديريت‌پروژه مجموعه ابزارهايي، ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 7 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   استانداردهاي مديريت‌پروژه فرهنگ مديريت‌پروژه – ۶     باگسترش حوزه‌ي تجاري شركت‌ها و جهاني‌شدنِ پروژه‌ها، امروزه، استفاده ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید
مهندسي؛ با ديدمهندسي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> قسمت‌هشتم   مهندسي صنايعIndustrial Engineering / Manufacturing Engineering مهندسي‌صنايع، شاخه‌اي از دانش مهندسي است ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 7 بازدید